Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

Regulamin dostępny pod adresem kurson.pl określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy KursOn.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca/Usługodawca – Centrum Szkoleniowe “Ata” Dariusz Klisowski, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 18, NIP: 599-162-71-73, Regon: 210197550.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Newsletter – Usługa Elektroniczna, którą świadczy Sprzedawca za pomocą poczty elektroniczne, dzięki której możliwe jest subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach przez Klientów.
 6. Towar – dostępny w sklepie internetowym kurs.
 7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Produkt – Towary i Usługi, które są dostępne w Sklepie Internetowym.
 9. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której to ustawa daje zdolność prawną i która to prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Usługa elektroniczna – usługa, która jest realizowana drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poprzez Sklep Internetowy
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego
 13. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kurson.pl/kup/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Kursu on-line przez Sprzedawcę w sklepie internetowym oraz wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego z tym związane.
 2. Każdy Klient ma nieodpłatny wgląd do regulaminu za pośrednictwem witryny internetowej https://kurson.pl/regulamin/
 3. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://kurson.pl/kup/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 4. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 8. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za jego pomocą w sposób, który jest zgodny przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w zgodzie z zasadami, które są przedstawione w Regulaminie, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegając praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 9. Każdorazowe złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem się, zaakceptowaniem oraz przestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonaniem Zamówienia na zasadach, które są opisane w Regulaminie.
 10. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać poprzez email: info@kurson.pl

IV. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające jest:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego u Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies w celach identyfikacji i statystycznych – oczywiście o ile przeglądarka Klienta na to pozwala. Szczegóły na temat cookies dostępne są w Polityce prywatności w sekcji poświęconej ciasteczkom.
 3. Sprzedawca stara się, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego i platformy było możliwe na wszystkich popularnych rodzajach komputerów i systemach operacyjnych oraz w popularnych przeglądarkach internetowych, jednakże nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z witryny na każdym sprzęcie, systemie czy przeglądarce internetowej.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe poprzez ogólnodostępną sieć, która ze względu na swą istotę nie daje gwarancji niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym także w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Polityce Prywatności.
 5. Sprzedawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań by zapewnić każdorazowo, ciągłość i dostępność sklepu i platformy, a w przypadku awarii dąży do jak najszybszego jej usunięcia.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż nie wysyła próśb o przesyłanie hasła Klienta.

V. Składanie i realizacja Zamówień

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://kurson.pl/kup/, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” i przejście na stronę https://kurson.pl/kup-teraz/.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówiony Towar.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kup teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji podanego przez siebie adresu e-mail.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kup teraz”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient dokonuje rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”).
 9. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 11. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
 12. Składanie zamówień jest możliwe przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

VI. Realizacja zamówień i udostępnienie Produktu

 1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu wpłynięcia płatności.
 2. W przypadku zakupu kursu dostępnego na platformie, Klient otrzymuje dane dostępowe do panelu kursanta na podany w formularzu zamówienia adres e-mail
 3. Uczestnictwo w Kursie odbywa się z poziomu panelu kursanta i wymaga połączenia z Internetem
 4. Klient uzyskuje dostęp do Kursu na czas określony, tj. 90 dni od momentu zakupu. W przypadku decyzji Sprzedawcy o wyłączeniu dostępu do Kursu w trybie on-line w okresie dostępności, udostępni Klientowi możliwość pobrania materiałów wchodzących w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

VII. Zasady i formy płatności

 1. Ceny, które są prezentowane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena, która jest widoczna na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w momencie składania Zamówienia.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient ma tylko jedną formę płatności za zamówione Towary:
  1. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Dostęp do zamówionego kursu nastąpi po dokonaniu płatności.
 4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta. Wymagany jest kontakt mailowy ze Sprzedawcą pod adresem: info@kurson.pl.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: Gorzów Wielkopolski ul. Przemysłowa 18 lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: info@kurson.pl.
 2. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta uprawnienie określone w ust. 1 powyżej jest wyłączone w przypadku:
  1. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnych jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
  2. towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Wyłącza się  uprawnienie z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku sprzedaży wobec klienta niebędącego konsumentem.

IX. Reklamacje

 1. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie i przesłana na adres email Sprzedającego: info@kurson.pl.
 4. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny, podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji:
  1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad,
  2. określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  3. danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: info@kurson.pl.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2020 .

Aktualizacja regulaminu: 13.02.2023